1. Soorten leden

Statutair zijn er twee soorten leden:

 • Werkende leden Het jaarlijks gezins-lidgeld wordt betaald door één gezinslid, dat stemrecht heeft op de Algemene Vergadering.
 • Toegetreden leden = inwonende gezinsleden (gedomicilieerd op hetzelfde adres) waarvoor het jaarlijks lidgeld betaald werd door een  gezinslid. Hebben geen stemrecht op de AV.

Vrijwilliger: neemt deel of ondersteunt de activiteit van de MYC.

De projectverantwoordelijke van de activiteit bepaalt de nodige modaliteiten:

(oa. verzekering, bijdrage in welke kosten)


2. Jaarlijks lidgeld

 • Het bedrag wordt goedgekeurd op de AV in het jaar voorafgaand aan  het werkingsjaar. Voorgesteld door het bestuursorgaan.
 • Het is een gezinslidmaatschap, maw. geldt voor het werkend lid alsmede de toegetreden leden, gedomicilieerd op hetzelfde adres. Er kan een reductie voorzien worden voor alleenstaande leden.
 • Dient om de jaarlijkse werkingskosten (oa. verzekeringen, bijdrage aan de federatie,…) van de vzw te bekostigen.
 • Wordt betaald uiterlijk 3 werkdagen voor de Algemene Vergadering of voor de eerste activiteit waar het lid aan deelneemt dat werkingsjaar. Het bestuursorgaan kan voor bepaalde ééndaagse activiteiten van de verplichting tot betalen van het jaarlijks lidgeld afwijken. (bv: 30jaar viering, ééndaagse incentive,…)
 • Bij niet tijdige betaling, wordt het lid éénmalig schriftelijk aangemaand (via mail of andere wijze) om dit alsnog te voldoen. Indien de betaling niet volgt binnen de 30 kalenderdagen op deze aanmaning, worden het werkend lid en de afgeleide toegetreden leden geschrapt.Organisatie , inschrijving en annulatie3. Organisatie, inschrijving en annulatie  • De organisatie van de zeilactiviteiten


  Het principe bij deelname aan de MYC zeilactiviteiten is de onderlinge kostendeling.

  De vzw MYC is geen commerciële onderneming en organiseert alleen activiteiten voor leden, waarbij geen winstoogmerk wordt beoogd.

  Voor elke activiteit wordt binnen het bestuursorgaan een projectverantwoordelijke (PV) aangeduid. Deze is het aansprekingspunt voor de deelnemers bij alle vragen over de organisatie. 

  De kosten, verbonden aan een zeilactiviteit (huur jachten, verzekering, gezamenlijk vervoer, bootskas, liggelden, enz..) worden evenredig verdeeld onder de aanwezige deelnemers. Andere kosten (vliegtuigtickets, autodeling,…) worden individueel betaald, indien zo afgesproken.

  Bij het voorstellen van een zeilactiviteit wordt een richtprijs vooropgesteld. De

  definitieve af rekening kan van deze prijs afwijken.


  • Inschrijving

  Om deel te nemen aan een activiteit contacteert men de projectverantwoordelijke.

  Deze bevestigt de deelname ofwel dat de persoon op een wachtlijst wordt geplaatst.

  Na aanvaarding, wordt binnen de week het voorschot of de richtprijs betaald via bankoverschrijving op rekening MYC BE83 6451 2439 0815.

  Iedere deelnemer is in orde met zijn/haar jaarlijks lidgeld. Voor de

  vrijwilliger(s) wordt door de projectverantwoordelijke een aangepaste regeling

  voorzien.

  Iedereen, die zich inschrijft , verklaart zich akkoord met deze principes.


  • Annulatie

  Er zijn verschillende oorzaken voor annulatie:

  - Ziekte/ongeval: Hiervoor is het sterk aan te bevelen om een persoonlijke

  annulatie verzekering te nemen.

  - Heirkracht : indien een derde hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden, kan

  er beroep worden gedaan op de familiale polis van de aansprakelijke.

  - Agendaproblemen of andere plannen: deze komen ten eigen laste

  Bij annulatie zal de annulerende zelf of de MYC op zoek gaan naar een valabele vervang(st)er. Als deze nog kan gevonden worden -binnen een redelijke termijn-, kunnen de kosten volledig of gedeeltelijk worden terugbetaald aan de annulatie - aanvraag(st)er.

  In geen geval mag hierdoor de kostprijs ten laste van de andere deelnemers

  stijgen.

  Ook voor individueel betaalde kosten (bv. vliegtuigtickets) is het best om een

  annulatie verzekering te voorzien. (soms inbegrepen bij betaling met creditcard)


  • Bijzondere wensen

  (bv. het individueel gebruiken van een 2persoonshut) kunnen ingewilligd worden indien medisch of sociaal aanvaardbaar en indien beschikbaar. Deze zullen een weerslag hebben op de kostprijs, die te betalen zijn door de aanvrager. Dit zal schriftelijk vastgelegd worden.

  In geen geval mag de veiligheid aan boord in gedrang komen. Om die reden is de goedkeuring van de kapitein hiervoor noodzakelijk.


  4. Deelname aan zeilactiviteiten, samenlevings- en omgangsvormen

  • Door deel te nemen aan de zeilactiviteit of watersport gerelateerde activiteiten aanvaardt iedere deelnemer, de risico’s die inherent zijn aan deze activiteiten. 
  • Aan boord leven we in een kleine gemeenschap op een beperkte ruimte: dit veronderstelt respect voor elkaar, vriendelijkheid, goede communicatie, luisterend oor, zich bewust zijn van “eigen kleine kantjes”, en zich houden aan de afspraken.
  • Afspraken worden gemaakt is samenspraak met de crew, maar in geval van nood of meningsverschil is het de kapitein die de knoop doorhakt.
  • Slapen aan boord: de kajuiten aan boord zijn gewoonlijk minder breed dan het eigen bed thuis: de crew weet dat op voorhand en houdt daar rekening mee.
  • Hygiëne aan boord: vermits er beperkte ruimte is op een schip, zorgt elk crew lid voor goede hygiëne bij gebruik van keuken en toiletruimte/natte cel en in het algemeen.
  • Uitvoeren van de taken: de dagelijkse huishoudelijke taken worden verdeeld onder de crew leden volgens zijn/haar talenten. Hetzelfde geldt voor de zeiltaken.
  • Roken/vapen aan boord: MYC opteert voor “niet roken/vapen” aan boord. Zij die toch graag roken/vapen, doen dit aan wal. Als het schip onderweg is (motor en/of zeil) of er maneuvers worden uitgevoerd,geldt een absoluut rookverbod.
  • Voor niet-medicinale drugs geldt een nultolerantie (zowel gebruik als bezit)


  5. Veiligheid en medische privacy

   • Reddingvest:                                                                                                         o Het dragen van een reddingsvest wordt te allen tijde aangeraden                tijdens het varen, aanmeren en afmeren.

             o Indien een deelnemer niet kan zwemmen dient hij/zij, dit te melden                     aan alle opvarenden.

             o De kapitein kan het dragen van een reddingsvest / life lines                                  verplichten.

             o Het dragen van een reddingsvest / life lines is verplicht op plaatsen                   waar dit volgens de nationale of internationale overheidsvoorschriften

                opgelegd wordt (zoals ‘s nachts, op zee tijdens de winterperiode, …).

   • Medische risico’s

             o Indien een opvarende, deelnemer aan een zeiltocht of watersport                       gerelateerde activiteit, een beperking, medische afwijking of                                 aandoening heeft die een risico inhoudt voor zichzelf of voor de                           andere  deelnemers, dient hij/zij dit VOOR het afvaren te melden aan                   de kapitein of aan minstens één vertrouwenspersoon van de                               bemanning.

              o Idem voor dringende medicatie. Evenzeer dient hij/zij de plaats op te                 geven waar deze medicatie bereikbaar is. Bv. insuline bij diabetes,                        Epipen bij risico op anafylactische shock. Deze lijst is niet beperkend.

              o Bij een ongeval of noodsituatie moet ieder bemanningslid hulp                            bieden, na voor zichzelf en de anderen de nodige                                                    veiligheidsmaatregelen te hebben getroffen.

   Indien een deelnemer, bemanningslid de veiligheidsvoorschriften opgelegd door de kapitein niet naleeft, ontslaat deze automatisch de kapitein en de andere opvarenden van hun verantwoordelijkheid voor zijn/haar lichamelijke schade (incl. overlijden) zowel voor stoffelijke schade.

   Indien het wangedrag van deze deelnemer van die aard is dat dit de veiligheid van de andere opvarenden in gedrang brengt, kan de kapitein de nodige dwingende maatregelen treffen hieromtrent.    6. Schadegevallen

   • Het principe wordt gehuldigd van gezamenlijke verantwoordelijkheid door goed huisvaderschap & goede zeemanskunst
   • De projectverantwoordelijke zal de premie voor de afkoop van de waarborgsom hetzij bij de verhuurfirma, hetzij bij externe verzekeringsmaatschappij incalculeren in de deelnameprijs (policy beslist door Bestuursorgaan)
   • In geval de afkoopsom een franchise voorziet: wordt dit bedrag onder de voltallige bemanning gedeeld. (gedragen door de bootskas cf r. fuel, …)
   • Via de clubverzekering WWSV is een vergoeding voorzien voor lichamelijke als stoffelijke schade (beperkt bedrag).

   Meer info over de clubverzekering kan bekomen worden bij de secretaris of de

   penningmeester.

   • In geval van lichamelijk letsel wordt aangeraden ten privaten titel een ongevallen / repatriëring / annulatie verzekering af te sluiten of beroep te doen op de verzekering van uw ziekenfonds